Nauraan Laghari Ko Kiya Audha Diya Ja Raha Hai?

Posted on May 13, 2017
Source:- http://javedch.com/pakistan/2017/05/13/272373