Imam Masjid Ne Mashal Khan Ke Namaz Janaze Ke Waqt Kiya Kiya?

Posted on April 15, 2017Source:- http://dailyqudrat.com/pakistan/15-Apr-2017/93771