Nasim Zehra @ 9:30 (Dobara Commission Muqarar Karne Ki Imran Khan Ki Darkhwast Mustarad…) – 31st January 2015

Posted on February 1, 2015 Channel 24, Nasim Zehra @ 8:00Nasim Zehra @ 9:30 – 31st January 2015

Dailymotion