Ibrahim Mughal ne moka na dene per Kashif Abbasi ko dhamki daidi aur Kashif Abbasi Tap gaye

Posted on September 19, 2013Ibrahim Mughal ne moka na dene per Kashif Abbasi ko dhamki daidi aur Kashif Abbasi Tap gaye

Tune

DailyMotion

YouTube
http://youtu.be/3Okel9GJ81c