Tando Ala Yar ka shakhs roti ke saath bijli ka current bhi khaata hai

Posted on March 19, 2013Tando Ala Yar ka shakhs roti ke saath bijli ka current bhi khaata hai