Jago Dunya 8th April 2010

Posted on April 8, 2010Analyst Rizwan Razi, Samia Khan, Dr. Ali Kazmi, Arifa Karim & Senior Minister Punjab Raja Riaz Ahmed